Slash backing tracks
name
Anastasia - Slash
Shadow Life - Slash
My Antidote - Slash
Halo - Slash
Anastasia - Slash
Anastasia - Slash
Ghost - Slash
Doctor Alibi - Slash
By The Sword - Slash
Driving Rain - Slash
Promise - Slash
By The Sword - Slash